Chi tiet khuyen mai 50% gia tri the nap Vina 30/12


Dang ky goi cuoc big data vinaphone toc do cao thuong duoc cac thue bao tien hanh ngay sau cac chuong trinh khuyen mai the nap dien ra. Boi le day la nhung luc tai khoan cua quy khach la doi dao nhat. Va de tiep dien co hoi do, hom nay chung toi se cung cap den quy khach thong tin ve khuyen mai Vina tang 50% the nap ngay 30/12/2016 duoc ap dung theo danh sach tu chuong trinh.
Theo nhu gioi thieu luc dau thi day la chuong trinh khuyen mai dieu kien. Vay dieu kien chuong trinh la gi? Va thue bao cua quy khach dang dung co duoc tham gia hay khong? Mot chuong trinh khuyen mai the nap hap dan nua cua Vinaphone sap duoc dien ra, quy khach hay chuan bi ngay cac the nap de tich nap ngay nao.

Chi tiet tang 50% gia tri the nap Vina 30/12/2016

Tim hieu:

https://www.plurk.com/p/m0hfo7

https://www.reddit.com/r/Art/comments/5ko9dr/g%C3%B3i_c%C6%B0%E1%BB%9Bc_c%E1%BA%B7p_%C4%91%C3%B4i_c%E1%BB%A7a_vinaphone/

– Thoi gian khuyen mai: Duy nhat ngay 30/12/2016.

– Pham vi trien khai: Tren toan quoc.

– Doi tuong va dieu kien nap the: Chuong trinh khuyen mai chi danh cho cac thue bao thoa man dong thoi cac dieu kien tu Vinaphone, bao gom:

+ Thue bao tra truoc thuoc doanh nghiep thuong xuyen nap the trong nam 2016.

+ Thoi gian hoat dong cua thue bao it nhat phai tu 12 thang lien tiep tro len.

+ Tong tieu dung tai khoan chinh, tai khoan khuyen mai, tai khoan dieu kien… cua thue bao dat tu 1.000.000d tro len tinh tu khi hoa mang den khi tham gia khuyen mai.

+ Su dung menh gia the nap >= 50.000d de tham gia nap the huong khuyen mai.

Vinaphone tang 50% gia tri the nap co dieu kien ngay 30/12/2016

Chuong trinh khuyen mai nap the ngay 30/12 sap den se la co hoi de khach hang Vinaphone lam gia tang tai khoan cua thue bao

Doi khi khach hang khong nam ro duoc thoi gian hoat dong cua thue bao dang dung hoac khong biet chinh xac tong tieu dung cua thue bao da duoc bao nhieu nen khong xac dinh duoc thue bao co duoc huong uu dai tu chuong trinh hay khong, thi quy khach hay de y cac tin nhan khuyen mai Vinaphone vi neu thoa man dieu kien, nha mang se co tin nhan gui ve thong bao cho quy khach.

Ngoai ra, de chu dong hon trong qua trinh tra cuu thong tin khuyen mai, khach hang co the bam ma so *091#OK hoac goi tong dai 9191 Vinaphone va yeu cau ho tro nhe.

Noi dung uu dai khi thue bao nap the Vinaphone ngay 30/12/2016:

Doi voi nhung thue bao hoi tu du cac dieu kien ma chuong trinh dua ra, khach hang hay nap the tu 50.000d tro len theo quy dinh se duoc tang ngay 50% gia tri the nap vao tai khoan khuyen mai. So tien nay se duoc su dung de lien lac noi mang lan ngoai mang va duoc phan chia nhu sau:

– Cong 25% gia tri the nap vao tai khoan khuyen mai dung cho nhu cau goi va nhan tin noi mang den cac so di dong Vinaphone/co dinh VNPT.

– Cong 25% gia tri con lai vao tai khoan khuyen mai dung cho nhu cau goi va nhan tin den moi so thue bao khac trong nuoc, khong phan biet mang.

Ngoai ra, Vinaphone khong gioi han so luong the nap duoc su dung de nap trong thoi gian khuyen mai, do vay khach hang co the nap thoai mai nhieu lan trong ngay van duoc huong muc khuyen mai noi tren.

Co le day la chuong trinh khuyen mai cuoi cua cua Vinaphone trong nam 2016 nay giup cho nhieu thue bao co them tien dang ky 3G Vinaphone cung nhu su dung dich vu duoc tot hon nua.